Bistandsadvokat

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Alle fornærmede og etterlatte i straffesaker har rett til å la seg bistå av advokat. I en del tilfeller har fornærmede rett på bistandsadvokat dekket av det offentlige, og i disse saken får både fornærmede og
etterlatte utvidede rettigheter.

Krav på bistandsadvokat har fornærmede i de fleste sedelighetssaker (seksuelt misbruk av mindreårige, voldtektssaker, osv.), saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, brudd på besøks- eller oppholdsforbud, behandling av besøksforbud i eget hjem, de fleste voldssaker hvor gjerningspersonen er i nær familie og i andre alvorlige voldssaker. Dersom en person dør som følge av en straffbar handling vil de etterlatte i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat. Også ellers kan det bli oppnevnt bistandsadvokat i andre saker hvor særlige forhold tilsier det.

Fornærmede har i enkelte tilfeller også krav på advokatbistand forut for at det opprettes straffesak for eksempel til hjelp for å vurdere anmeldelse av sedelighetsforbrytelser og tvangsekteskapssaker. Dette dekkes uavhengig av om forholdet senere anmeldes.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med straffesaken, for eksempel ved å fremme erstatningskrav eller anmode om at særskilte etterforskningsskritt blir tatt. I tillegg skal bistandsadvokaten gi annen hjelp og støtte i forbindelse med etterforskning og rettsmøter i saken.

Bistandsadvokaten kan være med i alle politiavhør av fornærmede, i tillegg til alle andre etterforskningsskritt hvor fornærmede skal delta. Bistandsadvokaten har rett og plikt til å ivareta fornærmedes interesser.

Bistandsadvokaten skal varsles om aller rettsmøter i saken og har rett til å være tilstede ved disse og ivareta rettighetene til fornærmede. Det er også en offentlig oppnevnt bistandsadvokats oppgave å informere fornærmede og etterlatte om rettsmøter og at de kan være tilstede ved disse.

I forhold til rettergangen har fornærmede med offentlig oppnevnt bistandsadvokat flere viktige rettigheter, blant annet rett til å klage på siktelsens innhold i tilståelsessaker og foreslå supplerende bevisførsel ved hovedforhandlinger. I hovedforhandlingen har en offentlig oppnevnt bistandsadvokat rett til eksaminere tiltalte og vitner, samt komme med innledende bemerkning og holde avslutningsinnlegg som aktor og forsvarer.

Politiet har plikt til å informere fornærmede om sine rettigheter ved første avhør av fornærmede, enten dette er i form av en anmeldelse eller et vitneavhør.

Under etterforskning skal fornærmede ved behov informeres om sakens utvikling, og i en del saker skal fornærmede varsles om varetektsfengslinger, forlengelser og løslatelser fra varetekt.

Ved saksavgjørelse skal fornærmede bli underrettet om henleggelser og retten til å klage på henleggelser. Dersom det blir reist straffesak eller utferdiget et forelegg har fornærmede i mange tilfeller krav på å få med erstatningskrav i saken.

Når dom er falt har fornærmede krav på å bli underrettet om resultatet og til å få innsyn i politiets saksdokumenter. Blir fornærmede tilkjent erstatning kan Statens Innkrevingssentral bistå med å inndrive kravet og erstatningskravet går foran krav staten selv har som bøter, inndragning osv.

I saker hvor det er av betydning for fornærmede skal fornærmede varsles om soningstidspunktet for domfelte, prøveløslatelser, permisjoner, løslatelse m.m., og dersom domfelte ikke møter til soning eller rømmer skal fornærmede varsles hvis det har betydning for fornærmede.

I de tilfellene hvor fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat har fornærmede en utvidet rett til å bli underrettet om utviklingen i etterforskningen og bli varslet om varetektsfengslinger. Fornærmede har rett til å være tilstede på alle rettsmøter i anledning etterforskningen. Fornærmede kan også påvirke etterforskningen og rettergangen som nevnt ovenfor, og har krav på godtgjørelse for deltagelse i hovedforhandlingen.

Bistandsadvokatens rolle krever god kjennskap både til strafferetten og de prosessuelle reglene, til den praktiske etterforskningen i politiet og domstolenes behandling av ulike spørsmål under etterforskningen, samt til gjennomføring av rettergangen og dom. Vårt advokatfirma har god kompetanse på disse områdene og har erfaring fra påtalemyndigheten og straffesaker forøvrig.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller behov for bistand.