Priser

Ved salærfastsettelsen legger vi vekt på flere forskjellige momenter, så som medgått tid, vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og spesialinnsikt, sakens omfang, betydning og utfall m.v. Vi benytter således ikke samme timepris for alle saker. Timeprisen vil variere fra sak til sak, og vil i noen grad bero på skjønn.

Våre timepriser ligger fra kr 1020 til kr. 2.400 + mva (per d.d. 25%) avhengig av sakens art og kompleksitet. Den laveste timesats tar utgangspunkt i at klienten er berettiget til fri rettshjelp fra staten etter lov om fri rettshjelp. Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget.

Testament og ektepakt fra kr. 4.000 + mva eller etter medgått tid.

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Egenandel kan påløpe. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

For fri rettshjelp gjelder inntektsgrenser. For å få fri rettshjelp kan klienten ikke ha bruttoinntekt over kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100.000.

For privatpersoner gis det en times førstegangskonsultasjon til redusert pris. (Det forutsettes da at møtet avholdes for å gi en vurdering av om det er grunnlag for videre rettslig behandling).

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.